• මහගම සේකරගේ පළමු නවකතාව පළ වුණාද?
  මෙරට පහළවූ විශිෂ්ට කවියකුවන ‘මහගම සේකරගේ’ 46 වැනිඅනුස්මරණ දිනය මේ මස 14 වැනිදාට යෙදේ. මේ ලිපිය ඒ නිමිත්තෙණි.

  මගේ අතිශය කුලු‍පග,ළෙන්ගතු මිතුරෙකුගේ හදිසි අභාවය පිළිබඳ හද හඬවන පුවත පළමු වරට මා කන්හි වැකුණේ 1976 අවුරුද්දේ ජනවාරි මස 15 වැනිදා ප්‍රභාත කාලයේ ගුවන්විදුලිය ඔස්සේය. එකල ගුවන්ව…Read More

 • One day, human will transmit things. Physical objects. Like they transmitted voice then visual. The day the things are transmitted, the world is different. Of cause, they will struggle to transmit soul, it will be a major distraction to privacy, that is apart. The day human start transmitting physical objects, things will completely change. If, psychologist is not ready to bring up to speed of the physiologist, the world will be a dangerous place.

  Arcadina

 • One day, human will transmit things. Physical objects. Like they transmitted voice then visual.

  The day the things are transmitted, the world is different.

  The day human start transmitting physical objects, things will completely change.

  If, psychologist is not ready to bring up to speed of the physiologist, the world will be a…Read More

 • The physician came long way by finding things that did not exist and not seen. They found metals, used them, then electricity comes, that we can never see or never senses. They made machines, transmitted voice then visuals, they made computer and then here comes the World Wide Web, connecting the whole world. The physician changed the natural being of human and the natural rules of the nature. They change the world, they transmitted things, they connected the whole world together.

  Arcadina

  1 Share
 • Load More Posts

Media

Friends

Profile Photo
Mimi Ridella
@mimi

Groups

Group logo of The Good World
The Good World
Public Group
Group logo of 5 AM Club
5 AM Club
Public Group

Recent Posts

Elementor #872

UC Berkeley hatches a new talent pool for the food industry