• මහගම සේකරගේ පළමු නවකතාව පළ වුණාද?
  මෙරට පහළවූ විශිෂ්ට කවියකුවන ‘මහගම සේකරගේ’ 46 වැනිඅනුස්මරණ දිනය මේ මස 14 වැනිදාට යෙදේ. මේ ලිපිය ඒ නිමිත්තෙණි.

  මගේ අතිශය කුලු‍පග,ළෙන්ගතු මිතුරෙකුගේ හදිසි අභාවය පිළිබඳ හද හඬවන පුවත පළමු වරට මා කන්හි වැකුණේ 1976 අවුරුද්දේ ජනවාරි මස 15 වැනිදා ප්‍රභාත කාලයේ ගුවන්විදුලිය ඔස්සේය. එකල ගුවන්ව…Read More

 • Profile picture of Mimi Ridella
  We live in extraordinary times. Change, innovation and competition are a way of life today. We are blessed with the ability to engineer technology that is uplifting and not enslaving. A utopia thus need not remain the stuff of dreams alone, but could well be a beacon of hope that fuses the social, cultural and ethical aspects of life, and unfolds a new consciousness.

  This article was contributed by fellow NYU student

 • Profile Photo
  Kallipolis
  Public Group
  1 Member
 • One day, human will transmit things. Physical objects. Like they transmitted voice then visual. The day the things are transmitted, the world is different. Of cause, they will struggle to transmit soul, it will be a major distraction to privacy, that is apart. The day human start transmitting physical objects, things will completely change. If, psychologist is not ready to bring up to speed of the physiologist, the world will be a dangerous place.

  Arcadina

 • Load More Posts

Media

Friends

Profile Photo
Arcadina
@arcadina
Profile Photo
Clara Melisa
@clara

Groups

Group logo of The Good World
The Good World
Public Group
Group logo of Kallipolis
Kallipolis
Public Group